Leefbaarheid

Interactieve leefbaarheid

Interactieve leefbaarheid heeft zich ook in 2021 ingezet voor de leefbaarheid in de verschillende woonwijken.  Medewerkers, partners en bewoners waren begin 2021 hoopvol dat we snel terug konden inzetten op maximale ontmoeting en interactie tussen medewerkers en bewoners. Jammer genoeg dwong de crisis ons om opnieuw in te zetten op alternatieve ontmoetingsvormen. Ontmoetingsmomenten, vergaderingen en activiteiten werden gepland maar even vaak uitgesteld of uiteindelijk geannuleerd. Het is dankzij de flexibele inzet van de medewerkers en het vaak grote begrip van bewoners dat we er in gelukt zijn om te blijven informeren, sensibiliseren en ondersteunen.

Blokbusters op ons binnenplein in de Lange Noordstraat op 14 juli
Blokbusters op ons binnenplein in de Lange Noordstraat op 14 juli

Tussen de coronagolven door was het soms mogelijk om kleine projecten uit te voeren in openlucht:

Zo hebben we toch in wisselende omstandigheden getracht om onze bewoners bij elkaar te brengen.

In 2021 deden we in totaal 328 initiatieven voor leefbaarheidsacties.   

Controle & toezicht

Terugdringen van woonfraude

Eén van de speerpunten van dienst Toezicht is het terugdringen van woonfraude. Onder woonfraude wordt verstaan; het onderverhuren van de woning, onrechtmatig mensen laten bijwonen of laten domiciliëren op het adres van de sociale huurwoning. Het kan echter ook zijn dat de woning amper of niet bewoond wordt door de huurder(s). Een ander aspect is de controle op de eigendomsvoorwaarde. Een sociale huurder mag namelijk geen eigenaar of gedeeltelijk eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

Meldingen van vermoedens van fraude komen via verschillende kanalen binnen. De opvolging van een melding gebeurt steeds met het hele team via huisbezoeken, brieven, rondgangen in onze gebouwen … De wijkmedewerkers onderzoeken het dossier samen met de hulp van de wijktoezichters, Sociale Dienst en/of andere netwerken in de wijk. Een juridisch medewerker volgt mee op voor administratieve ondersteuning. Sommige fraudemeldingen kunnen worden afgesloten, als blijkt dat de huurder zich in regel stelt. Als dit niet het geval is, wordt het fraudedossier verder opgevolgd en een onderzoek ingesteld.

Inzetten op netheid

We vinden het belangrijk dat onze gebouwen proper en leefbaar zijn. We streven er dan ook naar dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Om sluikstorten tegen te gaan maakt Woonhaven gebruik van camerabeelden om na te gaan wie de overtreder is. Dit gebeurt om bewoners bewust te maken van deze daden en de gevolgen hiervan. Overtreders ontvangen per brief een waarschuwing. Ze betalen ook alle kosten veroorzaakt door het sluikstorten.
In 2021 werden er 871 keer camerabeelden opgevraagd om overtredingen te controleren, in 516 gevallen konden we concrete vaststellingen doen. Ook de politie vroeg voor 40 dossiers camerabeelden op.

Onze 10 wijktoezichters zijn continu aanwezig in de gemeenschappelijke delen van onze gebouwen. Ze controleren of alle bewoners ons Reglement van Inwendige Orde respecteren. Daarnaast doen ze gerichte acties rond bijvoorbeeld sluikstorten, schotelantennes en het controleren van de vluchtwegen. De wijktoezichters zijn een aantal van onze medewerkers die ondanks de crisis aanwezig bleven in onze gebouwen. In 2021 schreven ze 8 bewoners aan voor een foutieve plaatsing van een schotelantenne en deden ze 1.879 controles van onze externe vluchtwegen in het kader van brandveiligheid.

Controleren van entiteiten op adres (KBO)

Een sociale huurder mag de maatschappelijke zetel van zijn onderneming op het adres van zijn sociale woning vestigen. Het is echter wel de bedoeling dat de woonfunctie van de woning behouden blijft. Het is niet toegelaten om de sociale woning alleen te gebruiken als werkruimte.
Woonhaven heeft daarom in 2021 alle ondernemingen nagekeken in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) die geregistreerd stonden op een adres van een sociale woning. Verder werd nagekeken of hiervoor toestemming werd aangevraagd.
Indien dit niet het geval was, zijn de betreffende huurders hiervoor aangeschreven zodat ze zich alsnog in regel konden stellen. In 2021 zijn 277 huurders aangeschreven die geen toestemming hadden gevraagd om entiteit te registreren op het adres van hun sociale woning. 60 Huurders hebben een rappelbrief ontvangen. Er zijn 186 dossier in orde gebracht.
Indien er een overtreding wordt vastgesteld, moet hiervoor een onderzoek worden ingesteld.
Indien een huurder zich niet in regel wilt stellen, zal hiervoor ook een juridische procedure volgen. 

Net.werk

Het Net.werk team, bestaat verder uit 6 medewerkers onderhoud en karwei, waarvan 4 chauffeurs die dagelijks in staan voor het opruimen en leegpompen van de algemene delen. Ze worden ondersteund door een team van medewerker met het Art§60 statuut. (We hebben hiervoor een contingent van 10 VTE gekregen van het OCMW maar door de pandemie waren er slechts enkele ingevuld geraakt.)
Eén medewerker staat in voor de vervanging defecte rookmelders, klein onderhoud aan de brandveiligheidsinstallatie. Tevens staat hij in voor de opvolging/ afspraken met de nutsmaatschappijen en opname van de collectieve meterstanden.
Eén medewerker zorgt onder meer voor de distributie van allerhande materiaal bij onze NICO’s en poetsers.

Net.werk is een heel diverse dienst waar heel wat mensen werken, enkele hiervan zijn in dienst met een tewerkstelling statuut zoals Art§60 maar ook LDE (Lokale dienst Economie). Ze worden dagelijks ondersteund door een jobcoach zij zorgt voor een Individuele loopbaanbegeleiding.

In 2021 voerde Net.werk 6.437 interne werkbonnen uit:

Het Net.werk team stond ook in voor de opname van de collectieve meterstanden en klein onderhoud aan de brandveiligheidsinstallatie. In 2021 gaf het team 153 externe werkopdrachten, onder meer voor het leegmaken en het opkuisen van onbeheerde nalatenschappen.

Proefproject verhuisbegeleiding

In 2021 bestendigden we het proefproject verhuisbegeleiding gestart in 2020. De verhuisbegeleider heeft de opdracht om huurders die een contract tekenden in kader van een verhuisbeweging voor een korte periode van heel dichtbij te ondersteunen. Hulp en info bij verhuizen, voorkomen van en controleren op sluikstort, individuele problemen opvangen, toezicht op het niet beschadigen van onze gebouwen …  De verhuisbegeleider kan via specifiek maatwerk en een sterk intern en extern netwerk een kortdurende intensieve dienstverlening organiseren. Zijn aanwezigheid in de betrokken gebouwen zorgt er voor dat we problemen spoedig detecteren en, waar nodig, tijdig kunnen ingrijpen. We schakelden hem in voor verschillende verhuisbewegingen verspreid over het patrimonium. De verhuisbegeleider volgde 130 huurders op die zich bevonden in een verhuis wegens renovatie of verkoop. Buiten de opvolgingen wegens renovatie of verkoop werden als experiment 81 huurder begeleid die verhuisden wegens over- of onderbezetting.