Juridisch & Vastgoed

De dienst Juridisch & Vastgoed is een ondersteunende dienst en bestaat uit twee juristen en een medewerker niet-sociale verhuringen. Het opvolgen van huurdersdossiers inzake huurachterstallen gebeurt door vier medewerkers die werken voor de Huurdersadministratie. Het opvolgen van fraudedossiers (eigendom en leefbaarheidsproblemen) gebeurt door drie medewerkers vanuit de cel Toezicht. Beide teams worden ondersteund door de dienst Juridisch & Vastgoed. Huurders met achterstallen of andere problemen die tot een opzeg kunnen leiden, worden in verzoening opgeroepen. Hierbij treedt de vrederechter op als bemiddelaar tussen beide partijen. In totaal vonden er 501 verzoeningszittingen plaats in 2021, dat zijn er 2 minder dan het jaar ervoor.

De opstart en de voorbereiding van de inkanteling door middel van een juridische splitsing van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC in Woonhaven voor wat betreft het Antwerpse patrimonium, heeft vanaf medio 2021 een aanzienlijk verhoogde werkdruk meegebracht voor de juridische dienst, gezien de vele juridisch administratieve acties en opmaak van overeenkomsten die aan dit proces verbonden zijn.

Er diende dus sterk te worden ingezet op planning en organisatie van de dienst.

Huurachterstallen en juridische dossiers

In 2021 zijn 89 dossiers omwille van huurachterstal ingeleid bij de rechtbank. In 34 gevallen heeft de vrederechter de ontbinding van de huurovereenkomst uitgesproken. Van deze dossiers hebben er 17 tot een uithuiszetting geleid. 3 huurders gaven spontaan de sleutels van de woning af, 12 huurders stelden zich in regel voor de zitting van de vrederechter en 22 huurders hebben hun schuld voldaan na het vonnis. 26 dossiers (waarvan 5 in hoger beroep) waren nog niet afgerond einde 2021. De vrederechters gaven aan 9 huurders nog een laatste kans met een ultiem afbetalingsplan.

Eind 2021 bedroeg de totale achterstal van zittende huurders € 1.252.463,93 waarvan € 926.089,34 huurachterstallen, dossierkosten en facturatie voor herstellingen en € 326.374,59 achterstallen in fraudedossiers. Er liepen op het einde van het jaar 664 afbetalingsplannen, waarvan 559 voor zittende huurders en 105 voor vertrokken huurders.

Fraude en leefbaarheidsproblemen

Onder fraude wordt begrepen: onrechtmatige bijwoonst, fraude met eigendom, oneigenlijk gebruik van de woning, domiciliefraude en het afleggen van valse verklaringen.
Ook bij leefbaarheidsproblemen wordt streng opgetreden omdat deze vooraf gegaan worden door bemiddelingspogingen van Woonhaven en dikwijls ook externe hulpverlening. In 2021 gebeurden bij de dienst toezicht 19 opzeggen en 3 ontbindingen van de huurovereenkomst.

Voor wat eigendommen in het buitenland betreft, werden 52 onderzoeken opgestart waarvan 12 onder de aanbesteding van de VMSW. Hieruit volgden 8 positieve dossiers en 44 negatieve. Van de 8 positieve dossier leidden 5 tot een opzeg van de huurovereenkomst, werd 1 dossier geannuleerd na een foutief verslag van Soza en werd in 2 dossiers enkel de sociale korting terug gevorderd nadat de huurders zich in regel hadden gesteld. In 3 dossiers werd na een positief cassatie-advies, een voorziening in cassatie ingesteld. Deze procedures zijn nog lopende. Voor eigendommen in het binnenland gebeurden 6 opzeggingen en is nog 1 dossier hangende voor de rechtbank.

Voor domiciliefraude gebeurden er 5 opzeggen in dossiers wegens niet-bewoning en 1 ontbinding wegens niet-bewoning gecombineerd met huurachterstal.

In 2021 werd 1 huurovereenkomst opgezegd wegens leefbaarheidsproblemen (brandstichting), waarop de vrederechter niet kon ingaan en 1 opzegging die niet gevolgd werd door een juridische procedure.
Er was 1 opzegging wegens oneigenlijk gebruik (cannabis plantage) die niet gevolgd werd door een juridische procedure en 1 ontbinding wegens geen gevolg geven aan de ondertekening van de toestemmingsfiche eigendom die afgesloten werd door een juridische procedure met het sluiten van een dading.

Tot slot zijn er ook nog 67 dossiers opgestart van onbeheerde nalatenschappen.

Commerciële verhuringen

Eind 2021 had Woonhaven een 120-tal commerciële verhuringen.
Tijdens het jaar 2021 zijn er 7 nieuwe verhuringen bijgekomen, waaronder een kantoor voor gezinszorg, een kinepraktijk, een kinderschoenwinkel en een architectenbureau.

ABC heeft 15 commerciële verhuringen en 11 verhuringen buiten het sociale stelsel.

Aan- en verkoop

In 2021 verkocht Woonhaven een gebouw aan de Van Campenhoutstraat 24 te Berchem, een bouwgrond aan de Dr. Jennerstraat te Hoboken, een gebouw aan de Korte Sint-Rochusstraat 23 te Deurne en 2 grotere appartementsgebouwen gelegen te Deurne, Eksterlaar 53-55 en aan de Boterlaarbaan 252.

Woonhaven kocht van de stad Antwerpen de gronden aan de Witherenstraat en Kruisbos te Berendrecht waarop zij zelf woningen had gebouwd maar het opstalrecht reeds lange tijd beëindigd was.