Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere (kandidaat-)huurder, koper, lener of verhuurder van Woonhaven Antwerpen met maatschappelijke zetel te Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0403.795.657. 

De specifieke privacyverklaringen per doelgroep vind je onderaan de pagina.

1. Wie zijn wij?

Woonhaven Antwerpen BV – Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer 0403.795.657 – is een door de Vlaamse Regering erkende woonmaatschappij.

Woonhaven Antwerpen BV is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.  

Woonhaven Antwerpen BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die Woonhaven Antwerpen BV adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

Voor info, vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van Woonhaven Antwerpen BV contacteren via:  

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.

3. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere gebruiker van de website www.woonhaven.be en al haar subsites (hierna ”website”) aangeboden door Woonhaven Antwerpen BV. Woonhaven Antwerpen BV is eigenaar en beheerder van de website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via onze Website.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we van jou?

Via formulieren op onze website:

Via het gebruik van cookies: gegevens omtrent uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

5. Via welke bronnen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Via formulieren op onze website: wanneer je ons informatie bezorgt via onze website, aan de hand van volgende formulieren:

Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

Woonhaven Antwerpen BV mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).  Afhankelijk van het doeleinde van het formulier dat u invult op de Website, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, ter uitvoering van een overeenkomst die u met ons afsloot of op basis van uw toestemming.

Zo gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze Website in te vullen en door u in te schrijven op de nieuwsbrief, op basis van uw toestemming. Meer informatie over de rechtsgronden per verwerkingsdoeleinde kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van Woonhaven Antwerpen BV.

Om uw gegevens te verwerken via niet-noodzakelijke cookies vragen wij steeds uw toestemming.

7. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij opvragen via de formulieren, vragen wij op voor volgend gebruik:

Wij gebruiken:

8. Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Woonhaven Antwerpen BV neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Zo zullen bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden op onze Website enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met jou op te nemen/uw vraag te beantwoorden. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling voorschrijft.

9. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van een overeenkomst die jehebt met Woonhaven Antwerpen BV, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. Woonhaven Antwerpen BV erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden. Meer informatie over de partijen met wie Woonhaven Antwerpen BV jouw persoonsgegevens deelt, kan je terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van Woonhaven Antwerpen BV.

Wanneer Woonhaven Antwerpen BV jouw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol[1] tussen deze partijen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten protocollen, kan je op onze website terugvinden.

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie Woonhaven Antwerpen BV bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt i.v.m. gegevensbescherming als Woonhaven Antwerpen BV. Woonhaven Antwerpen BV zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.

[1] Zoals bepaald in art. 8 van het Decreet van 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (ook e-govdecreet genaamd).

10. Wat zijn jouw rechten?

De GDPR voorziet voor jou een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vind je een opsomming hiervan met een korte toelichting. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Woonhaven Antwerpen BV:

 1. Recht van inzage
  Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we jou moeten informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en dat we jouw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we jou op jouw aanvraag een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. Je ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van jouw identiteit. Indien wij twijfels hebben over jouw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij jouw identiteit hebben kunnen bevestigen.

  We zullen jou de informatie per e-mail toesturen mits jouw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij jou de informatie per post toesturen.

  Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonsgegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als uw persoonsgegevens. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen. 
 2. Recht op verbetering
  Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met jou opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we jou zullen uitnodigen om jouw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.  
 3. Recht om te worden vergeten
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen. Wanneer je aan één van de onderstaande criteria voldoet, zullen we jouw gegevens verwijderen. 
  Omstandigheden wanneer wij jouw gegevens kunnen verwijderen: 
  • We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig; 
  • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd; 
  • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie 1.7); 
  • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
  • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen; 
  • Jouw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

   Indien er een specifieke situatie waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan jou melden. De redenen om niet aan jouw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende: 
  • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang; 
  • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG; 
  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; 
  • Om redenen van volksgezondheid; 
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert. 
 4. Recht op beperking van verwerking
  Je hebt te allen tijde het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat: 
  • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van jouw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd; 
  • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en je deze verwerking wil beperken; 
  • Indien we jouw gegevens niet langer nodig hebben, maar deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van jouw juridische claims. Indien je deze niet meer nodig hebt voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden; 
  • Je bezwaar maakt tegen de verwerking (zie 1.7) tot de vraag is opgehelderd. 

   Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we jou de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.
   Om door te gaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van jouw persoonsgegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we jou informeren voordat de beperking wordt opgeheven. 
 5. Recht op kennisgeving
  Wanneer je je beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen jou op jouw verzoek informeren over die ontvangers. 
 6. Recht op data-portabiliteit
  Alle gegevens die je ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar jou of een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.  
 7. Recht op bezwaar
  Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan je bezwaar aantekenen. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen jouw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.  

11. Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken, indien deze verwerking op jouw toestemming is gebaseerd. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van jouw gegevens, zullen we jouw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van jouw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze intrekking alleen naar de toekomst toe en worden alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.  

U kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via: 

12. Hoe kan je een klacht indienen?

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/ of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Dit kan voor de GBA via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en voor de VTC via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.  

13. Wijzigingen in ons beleid 

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 18/10/2023. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie 

14. Protocol in kader van vorming Antwerpse woonmaatschappij Woonhaven

15. Specifieke privacyverklaringen per doelgroep

16. Protocol tussen Wonen in Vlaanderen en Woonhaven in kader van datamigratie naar het CIR (Centraal Inschrijvingsregister)

17. Protocol met betrekking tot het Centraal Woningregister

18. Protocol tussen Wonen in Vlaanderen en Woonhaven – domiciliefraude

19. Protocol tussen Elegast en Woonhaven