Leefbaarheid

Interactieve leefbaarheid

De coronacrisis dwong ons tot heel wat creativiteit zodat we konden blijven inzetten op sensibilisering, verbinding, ondersteuning, het betrekken van huurders bij het samenleven en te zorgen voor afleiding tijdens de lockdown voor bewoners die vaak geen of maar een beperkte buitenruimte hebben. Zo ontstonden nieuwe initiatieven en samenwerkingen of werden bestaande concepten coronaproof georganiseerd.

De projectmedewerkers zorgden in samenwerking met het district en de ontmoetingscentra (Oude Badhuis, NOVA, BLOC 2030 en COSTA) voor 23 binnenpleinconcerten, balkonserenades, circus- en goochelacts en was er de samenwerking met Samenlevingsopbouw voor een balkon-bingo op de Geelhandplaats.
Met de jeugdorganisaties (KRAS, JES en FORMAAT) en het Huis Van Het Kind werden er in de verschillende wijken spelpakketten en zomerpakketten bedeeld om de kinderen iets leuks en educatiefs aan te bieden toen scholen gesloten waren of tijdens de zomermaanden. Met het Jeugdcentrum VISIT werden er op verschillende locaties vrolijke raamtekeningen aangebracht. De leefbaarheidsmedewerkers organiseerden ook een speelgoedinzameling en -bedeling voor kansarme kinderen.

In samenwerking met de Stadsmarinier werd er geëxperimenteerd met outreach acties om bewoners te bevragen over hoe ze omgaan met de coronamaatregelen en over hun ervaringen in de wijk.
Daarnaast ontwikkelden we ook nog een aantal nieuwe concepten die toepasbaar zijn in tijden van verhoogde eenzaamheid en verminderde sociale contacten. Zo was er een paasactie & een sinterklaasactie, bedeelden we een 5.000-tal postkaartjes en 500 lichtslingers om extra sfeer te creëren in donkere tijden. Aan nieuwe bewoners gaven we onthaalpakketten zodat bewoners toch wat interactie konden hebben. Zo hebben we in lastige omstandigheden getracht om de woontevredenheid van onze huurders te bevorderen.

In 2020 waren er in totaal 307 initiatieven voor leefbaarheidsacties

Controle en toezicht

Terugdringen van woonfraude

Eén van de speerpunten van dienst Toezicht is het terugdringen van woonfraude. Onder woonfraude wordt verstaan; het onderverhuren van de woning, onrechtmatig mensen laten bijwonen of laten domiciliëren op het adres van de sociale huurwoning. Het kan echter ook zijn dat de woning amper of niet bewoond wordt door de huurder(s). Een ander aspect is de controle op de eigendomsvoorwaarde. Een sociale huurder mag namelijk geen eigenaar of gedeeltelijk eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

Meldingen van vermoedens van fraude komen via verschillende kanalen binnen. De opvolging van een melding gebeurt steeds met het hele team via huisbezoeken, brieven, rondgangen in onze gebouwen … . De wijkmedewerkers onderzoeken het dossier samen met de hulp van de wijktoezichters, Sociale Dienst en/of andere netwerken in de wijk. Een juridisch medewerker volgt mee op voor administratieve ondersteuning. Sommige fraudemeldingen kunnen worden afgesloten, als blijkt dat de huurder zich in regel stelt. Als dit niet het geval is, wordt het fraudedossier verder opgevolgd en een onderzoek ingesteld.

In 2020 verliep die opvolging iets anders, aangezien fysieke huisbezoeken een tijdlang niet mogelijk waren.

Inzetten op netheid

We vinden het belangrijk dat onze gebouwen proper en leefbaar zijn. We streven er dan ook naar dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt.

Om sluikstorten tegen te gaan maakt Woonhaven gebruik van camerabeelden om na te gaan wie de overtreder is. Dit gebeurt om bewoners bewust te maken van deze daden en de gevolgen hiervan. Overtreders ontvangen per brief een waarschuwing. Ze betalen ook alle kosten veroorzaakt door het sluikstorten.

In 2020 werden er 911 keer camerabeelden opgevraagd om overtredingen te controleren, in 623 gevallen konden we concrete vaststellingen doen. Ook de politie vroeg voor 23 dossiers camerabeelden op.

Onze negen wijktoezichters zijn continu aanwezig in de gemeenschappelijke delen van onze gebouwen. Ze controleren of alle bewoners ons Reglement van Inwendige Orde respecteren. Daarnaast doen ze gerichte acties rond bijvoorbeeld sluikstorten, schotelantennes en het controleren van de vluchtwegen. De wijktoezichters zijn een aantal van onze medewerkers die ondanks de crisis aanwezig bleven in onze gebouwen. In 2020 schreven ze 73 bewoners aan voor een foutieve plaatsing van een schotelantenne en deden ze 1.855 controles van onze externe vluchtwegen in het kader van brandveiligheid.

Net.Werk

De NICO’s (niet-inwonende conciërges) staan in voor het dagelijks poetsen van gebouwen en het uitvoeren van kleine reparaties in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen. Ze zijn vaak ook het eerstelijns aanspreekpunt voor de huurders. Eind 2020 waren er 29 NICO’s aan de slag, verspreid over de grotere complexen van Woonhaven.

Om de werking van de NICO’s te ondersteunen en controle uit te voeren op interne en externe poetsopdrachten zijn er twee poetstoezichters actief in het team. Zij controleren de taken van de NICO’s maar ondersteunen en leiden hen op waar nodig.

Net.Werk is een heel diverse dienst waar heel wat mensen werken. Ze worden ondersteund door één interne jobcoach voor individuele loopbaanbegeleiding.

In 2020 voerde het team duizenden opdrachten uit.

Proefproject verhuisbegeleiding

In oktober 2020 werd de dienstverlening naar onze huurders verder uitgebreid met de start van het proefproject ‘verhuisbegeleiders’. Twee VTE kregen de opdracht om huurders die een contract tekenden in kader van een verhuisbeweging voor een korte periode van heel dichtbij te ondersteunen. Hulp en info bij verhuizen, voorkomen van en controleren op sluikstort, individuele problemen opvangen, toezicht op het niet beschadigen van onze gebouwen … De verhuisbegeleider kan via specifiek maatwerk en een sterk netwerk een kortdurende intensieve dienstverlening organiseren. Zijn aanwezigheid in de betrokken gebouwen zorgt er voor dat we problemen spoedig detecteren en, waar nodig, tijdig kunnen ingrijpen. We schakelden ze in voor de verhuisbewegingen van Gandhilaan 40 en Venezuelastraat 3. In totaal volgden ze 230 verhuisbewegingen op, waarvan uiteindelijk 20% intensiever moesten opgevolgd worden. Eind 2020 werd dit project succesvol beoordeeld waardoor het wordt verdergezet in 2021.

Verhuisbegeleider Dennis bij een verhuislift en camionette met verhuisspullen.
Verhuisbegeleider Dennis Verheyen in de Herrystraat te Deurne