Juridisch & Vastgoed

De dienst Juridisch & Vastgoed is een ondersteunende dienst en bestaat uit twee juristen en een medewerker niet-sociale verhuringen. Het opvolgen van huurdersdossiers inzake huurachterstallen gebeurt door vier medewerkers die werken voor de Huurdersadministratie. Het opvolgen van fraudedossiers (eigendom en leefbaarheidsproblemen) gebeurt door twee medewerkers vanuit de cel Toezicht. Beide teams worden ondersteund door de dienst Juridisch & Vastgoed. Huurders met achterstallen of andere problemen die tot een opzeg kunnen leiden, worden in verzoening opgeroepen. Hierbij treedt de vrederechter op als bemiddelaar tussen beide partijen. In totaal vonden er 503 verzoeningszittingen plaats, dat zijn er 21 minder dan het jaar ervoor.

Huurachterstallen en juridische dossiers

In 2020 zijn 117 dossiers omwille van huurachterstal ingeleid bij de rechtbank, in 36 gevallen heeft de rechter de ontbinding bekrachtigd. Van deze dossiers werden er 19 uithuiszettingen uitgevoerd, 5 huurders hebben de schuld voldaan en spontaan hun sleutels afgegeven, 46 dossiers waren nog niet afgerond einde 2020.
Voor 19 huurders was er nog een laatste kans en werd een ultiem afbetalingsplan toegestaan. Daarnaast betaalden 32 huurders hun achterstal nog voor de zittingsdatum.
Eind 2020 bedroeg de totale achterstal van zittende huurders 788.202,97 euro, waarvan 622.350,80 euro inzake huurachterstal, dossierkosten en facturatie voor herstellingen enerzijds, en achterstal inzake fraudedossiers 165.852,17 euro anderzijds. Er liepen op het einde van het jaar 957 afbetalingsplannen, waarvan 846 voor zittende huurders en 111 voor vertrokken huurders

Fraude en leefbaarheidsproblemen

Onder fraude vallen onrechtmatige bijwoonst, fraude met eigendom, oneigenlijk gebruik van de woning, domiciliefraude en het afleggen van valse verklaringen. Ook tegen leefbaarheidsproblemen wordt streng opgetreden. Wanneer alle bemiddelingen van Woonhaven en eventueel externen geen soelaas brengen, treedt Woonhaven streng op. In 2020 werden 19 huurders opgezegd wegens domiciliefraude, en 13 huurovereenkomsten werden opgezegd omwille van aanhoudende leefbaarheidsproblemen.

Om eigendomsfraude in België op te sporen worden alle huurders tweejaarlijks gecontroleerd via het kadaster. In 2020 werden 12 huurders met eigendom in België opgezegd. Voor de controle van eigendom in het buitenland werd in 2020 samengewerkt met 4 onderzoeksbureaus na de gunningsopdracht.

In het kader van de buitenlandse eigendomscontrole werden 53 dossiers voor onderzoek aan deze bureaus overgemaakt. Gelet op de COVID-19 pandemie en de getroffen maatregelen hiertoe wereldwijd, nam de doorlooptijd van sommige onderzoeken aanzienlijk toe. In 11 gevallen werden buitenlandse eigendom vastgesteld en heeft dat geleid tot opzeg omwille van onrechtmatig bezit van eigendom, andere dossiers waren nog lopende. In een beroepsvonnis werd de aanpak van Woonhaven positief bekrachtigd.

Tot slot zijn er ook nog 62 dossiers opgestart voor onbeheerde nalatenschappen.

Commerciële verhuringen

Eind 2020 had Woonhaven een 120-tal commerciële verhuringen.
Tijdens het jaar 2020 zijn er 17 nieuwe verhuringen bijgekomen, waaronder een kledingzaak, een interieurzaak, een fietsenwinkel …

Lange Lozanastraat 81
Lange Lozanastraat 81
Aan- en verkoop

In 2020 verkocht Woonhaven 5 eengezinswoningen openbaar, 1 in Merksem, 3 in Moretusburg (Hoboken) en 1 in de wijk Het Heike (Hoboken). Eén woning in Het Heike (Hoboken) werd verkocht aan de zittende huurder mits uitoefening van het kooprecht zittende huurder.
Er werd één restgrond verkocht aan een naburige eigenaar te Hoboken.