MVO-beleid

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) die in 2015 zijn aangenomen door de VN, is Woonhaven in 2019 gestart met de opmaak van een beleidsmatige visie op het brede veld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
We hebben 3 pijlers van het MVO-beleid gedefinieerd die gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere van de 8 geselecteerde DOD’s.

Gebouwen

Eén van de belangrijke uitgangspunten van de renovatieplanning van de gebouwen van Woonhaven is het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze woningen. Hierdoor zal het energieverbruik voor verwarming van de woningen dalen wat een gunstige invloed heeft op de uitstoot van CO2 en de verbruiksfactuur van de huurder.

Gelet op DOD 7 ‘betaalbare en duurzame energie’ en DOD 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’ is het noodzakelijk om de transitie te maken naar duurzame energiebronnen. Daarom is Woonhaven in twee grootschalige projecten gestapt nl. ASTER en de uitbouw van warmtenetten in de stad Antwerpen.

Aster

Aster is een vennootschap die in 2020 is opgericht vanuit VVH en verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in functie van de ontwikkeling van PV-installaties en andere duurzame energieprojecten. Woonhaven is één van de oprichtende sociale huisvestingsmaatschappijen van ASTER en Wouter Gehre zetelt namens Woonhaven in de raad van bestuur. 

Uit een eerste desktop-analyse op basis van de Zonnekaart Vlaanderen blijkt dat 1.550 daken van de gebouwen van Woonhaven geschikt zijn voor de plaatsing van 46.483 fotovoltaïsche zonnepanelen met een opbrengst van 13.384 MWh/jaar en een reductie van 2.544 ton CO2.  Het werkelijke potentieel zal echter lager zijn omdat bij deze desktopanalyse geen rekening gehouden is met eventuele obstakels of de toestand en draagkracht van het dak. In een eerste fase zal ASTER zich focussen op de daken van de eengezinswoningen. In het voorjaar van 2021 tekenden we de samenwerkingsovereenkomst met ASTER, in het najaar van 2021 worden normaal gezien de eerste zonnepanelen geplaatst.

Warmtenetten

Ook de toekomstige aansluiting van de gebouwen van Woonhaven op de warmtenetten in de stad zullen zorgen voor een grote stap in de verduurzaming van het patrimonium. Een warmtenet is een groot netwerk van ondergrondse leidingen met warm water. In en rond de stad Antwerpen en de haven is door verschillende industriële processen ‘restwarmte’ aanwezig is. Door middel van een warmtenet kan deze warmte getransporteerd worden in de stad om hiermee woningen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke op een duurzame manier te verwarmen. 

In mei 2020 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak van de ontwikkeling van warmtenetten in Antwerpen goedgekeurd. Binnen dit plan van aanpak zijn 9 pilootzones in de stad aangeduid. Voor deze zones kan gesteld worden dat de aanleg van warmtenetten gevoed met restwarmte en/of groene warmte de optimale technologie vormt om de energietransitie op het vlak van warmtevraag te realiseren. Een groot aantal van de wooneenheden van Woonhaven zijn gelegen in één van deze pilootzones zoals Luchtbal, Rozemaai, Linkeroever, Kiel, Stuivenbergsite …
Woonhaven zal bij de ontwikkeling van haar projecten rekening houden met de toekomstige aansluiting op het warmtenet.

Klimaatplan 2030 stad Antwerpen

Woonhaven schrijft zich met onder andere het ASTER-project en de toekomstige aansluitingen op het warmtenet ook in op het Klimaatplan 2030 van de stad Antwerpen. Met beleidsmaatregelen van dit Klimaatplan wil de stad Antwerpen tegen 2030 de CO2-uitstoot met 50 á 55 % verminderen ten opzichte van 2005.

Voor Woonhaven is een actiefiche opgenomen met volgende acties:

Huurders

De huurders van Woonhaven zijn de belangrijkste ‘stakeholders’ van Woonhaven, ze zijn samen goed voor 6,5% van alle Antwerpenaren. Elke bewoner kan een bijdrage leveren aan een meer duurzame leefomgeving.

De dienst Interactieve Leefbaarheid heeft door middel van verschillende acties een bijdrage geleverd tot het verbeteren van het samenleven in de verschillende wijken.
Door de ondersteuning van verschillende samentuinprojecten in de wijk Luchtbal, aan de Silvertoptorens en aan de Geelhandplaats wordt gemeenschapsvorming gekoppeld aan vergroening en ecologie.  In de Manchesterlaan is een uitleenlocatie voorzien voor tuinmateriaal waardoor niet elke bewoner apart gereedschap moet aanschaffen.

In functie van bewustmaking rond afval en correct sorteren zijn er door de dienst Interactieve Leefbaarheid verschillende acties op touw gezet. In het kader van het groot aantal verhuisbewegingen in onze gebouwen wordt door de verhuisbegeleider extra aandacht besteed aan een duurzame aanpak van afval.

Om huurders meer bewust te maken van hun waterverbruik is verder gewerkt aan het voorzien van individuele watermeters in de appartementen die daarvoor in aanmerking komen.  In de voorgaande jaren is telkens circa 1000 appartementen uitgerust met aparte watermeters. Door de beperkende coronamaatregelen zijn er in 2020 maar 163 appartementen aangepakt.

Organisatie

Het spreekt voor zich dat een organisatie met 286 werknemers met haar bedrijfsvoering ook een grote impact kan hebben op duurzaamheid.
Als gevolg van de corona-crisis heeft Woonhaven versneld stappen vooruit moeten zetten op het vlak van digitalisering en thuiswerken.

Fietsplan

Om duurzame woon-werk verplaatsing te stimuleren voorziet Woonhaven al enkele jaren een Fietsplan voor de medewerkers.  Dit plan biedt de mogelijkheid om een fiets aan te kopen en het bedrag bruto te verrekenen met het loon of de 13e maand.  Hierdoor kan een voordeel van 50 tot 60% van het aankoopbedrag worden bekomen. In 2020 zijn er 18 bijkomende medewerkers in het fietsplan gestapt waardoor er in totaal 132 gebruikers zijn van het fietsplan.

Wagenparkbeleid

Gelet op de opdracht en schaal van onze organisatie heeft Woonhaven een groot wagenpark.  In 2020 is er een vernieuwd wagenparkbeleid goedgekeurd in functie van optimalisatie en verduurzaming van de verplaatsingen.
De doelstelling is om voor 2025 het aantal voertuigen te verminderen tot maximaal 100 wagens en meer in te zetten op kwaliteit, milieubelasting en duurzaamheid. Zo wordt tegen 2025 gestreefd naar een verwervingsaandeel van 20% elektrische voertuigen.  Vermits de poolwagens voornamelijk voor korte afstanden in de stad Antwerpen worden ingezet zal hiervoor voornamelijk kleine elektrische stadswagens worden aangeschaft. In 2020 is de aankoopprocedure geplaatst voor zes 100 % elektrische poolwagens die zullen geleverd worden in het voorjaar van 2021.

100% elektrische poolwagens
Koffie

In 2020 is er een analyse gemaakt van de koffieconsumptie en- verspilling.  Hieruit bleek dat daar het koffiezetten d.m.v. filter en thermoskannen er relatief veel koffie werd weggegooid.  Daarom is overgestapt naar koffieautomaten die individuele kopjes koffie bereiden waardoor de koffie- en energieverspilling is teruggedrongen.

Net.werk

Binnen het Net.werk-team van Woonhaven ondersteunen we personen die via een specifiek statuut bij ons werkervaring opdoen. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Via dit systeem kan Woonhaven mee een duwtje in de rug geven aan mensen uit kansengroepen. Zo kunnen ze ervaring opdoen en competenties opbouwen die ze nodig hebben om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.