Leefbaarheid

Interactieve leefbaarheid

De dienst Leefbaarheid heeft zich ook in 2022 ingezet voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in alle Antwerpse districten.

2022 was het jaar van de inkanteling van ABC bij Woonhaven Antwerpen. Het was dan ook belangrijk om de actieve bewoners en huurdersgroepen warm te onthalen en te laten kennismaken met de werking van Woonhaven en de dienst Leefbaarheid. We hebben de nodige projecten en acties opgezet op maat van en in samenwerking met onze nieuwe bewoners.

Omikron deed het jaar twijfelend starten maar met de lente stabiliseerde de situatie. Van deze periode werd dan ook gretig gebruikt gemaakt om ontmoeting opnieuw te stimuleren. Veel bewoners waren opgelucht, anderen bleven wantrouwig. De heropstart van bewonersinitiatieven verliep dan ook niet altijd vlekkeloos en niet alle vrijwilligers en sleutelfiguren namen zomaar hun rol op zoals voorheen. Uiteraard zijn we bewoners blijven informeren, sensibiliseren en enthousiasmeren om actief deel te nemen aan het samenleven in de wijken en gebouwen om samen een aangename woonomgeving te creëren. Een woonomgeving waar het proper en veilig is, waar huurders betrokken zijn, waar er geen overlast is en waar het goed samenleven is.

In 2022 waren er in totaal 401 initiatieven voor leefbaarheidsacties.     

 Van de 287 acties en projecten behandeld door de projectmedewerkers waren er:

Controle & Toezicht

Terugdringen van woonfraude

Eén van de speerpunten van dienst Toezicht is het terugdringen van woonfraude. Woonfraude is het onderverhuren van de woning, onrechtmatig mensen laten bijwonen of laten domiciliëren op het adres van de sociale huurwoning. Maar het kan ook zijn dat de woning amper of niet bewoond wordt door de huurder(s). Een ander aspect is de controle op de eigendomsvoorwaarde. Een sociale huurder mag namelijk geen eigenaar of gedeeltelijk eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in binnen- en buitenland.

Meldingen van vermoedens van fraude komen via verschillende kanalen binnen. De opvolging van een melding gebeurt steeds met het hele team via huisbezoeken, brieven, rondgangen in onze gebouwen … De wijkmedewerkers onderzoeken het dossier samen met de hulp van de wijktoezichters, Sociale Dienst en/of andere netwerken in de wijk. Een juridisch medewerker volgt mee op voor administratieve ondersteuning. Sommige fraudemeldingen kunnen worden afgesloten, als blijkt dat de huurder zich in regel stelt. Als dit niet het geval is, wordt het fraudedossier verder opgevolgd en een onderzoek ingesteld. In 2022 konden we voor het eerst sinds Covid-19 opnieuw huisbezoeken doen. De afgelopen jaren hebben we onze werking wat moeten bijsturen door meer telefonisch contact te zoeken met onze huurders.

Inzetten op netheid

We vinden het belangrijk dat onze gebouwen proper en leefbaar zijn. We streven er dan ook naar dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt.

Om sluikstorten tegen te gaan maakt Woonhaven gebruik van camerabeelden om na te gaan wie de overtreder is. Dit gebeurt om bewoners bewust te maken van deze daden en de gevolgen hiervan. Overtreders ontvangen per brief een waarschuwing. Ze betalen ook alle kosten veroorzaakt door het sluikstorten. Er werden bij 240 huurders kosten aangerekend omwille van sluikstorten met betrapping.

In 2022 werden er 834 keer camerabeelden opgevraagd om overtredingen te controleren, in 554 gevallen konden we concrete vaststellingen doen. Ook de politie vroeg voor 29 dossiers camerabeelden op. Het camerabeleid werd enorm uitgebreid vooral in de wijk Kiel en Luchtbal.

Ondertussen is de dienst wijktoezichters uitgebreid naar 12 collega’s. De inkanteling met ABC vond plaats. Deze extra collega’s werden warm onthaald. Onze wijktoezichters zijn continu aanwezig in de gemeenschappelijke delen van onze gebouwen. Ze controleren of alle bewoners ons Reglement van Inwendige Orde respecteren. Daarnaast doen ze gerichte acties rond bijvoorbeeld sluikstorten, schotelantennes en het controleren van de vluchtwegen. De wijktoezichters werden door het coronavirus ook wat geremd in het uitvoeren van hun job, sinds 2022 is er opnieuw meer ruimte om nauwe contacten met onze huurders te leggen. In 2022 schreven ze 29 bewoners aan voor een foutieve plaatsing van een schotelantenne en deden ze 2.114 controles van onze externe vluchtwegen in het kader van brandveiligheid. Deze controles werden uitgebreid door de extra te controleren gebouwen van ex-ABC.

Net.werk

De NICO’s (niet-inwonende conciërges) staan in voor het dagelijks poetsen van gebouwen en het uitvoeren van kleine reparaties in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen. Ze zijn vaak ook het eerstelijns aanspreekpunt voor de huurders. Eind 2022 waren er 33 NICO’s aan de slag, verspreid over de grotere complexen van Woonhaven.

Buiten het team van NICO’s hebben we de reguliere poetsers die zich uitsluitend bezighouden met het dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Eind 2022 waren er 18 poetsers aan de slag.

Om de werking van de NICO’s te ondersteunen en controle uit te voeren op interne en externe poetsopdrachten zijn er poetstoezichters in dienst, door een uitgebreid patrimonium door de inkanteling met ABC hebben we dit team uitgebreid, eind 2022 waren er 3 poets toezichters aan de slag. Zij controleren de taken van de NICO’s maar ondersteunen en leiden hen op waar nodig.

Het team onderhoud en karwei was eind 2022 met 9 medewerkers:

Net.werk is een heel diverse dienst waar heel wat mensen werken, enkele hiervan zijn in dienst met een tewerkstellingsstatuut zoals Art§60 maar ook LDE (Lokale dienst Economie). Ze worden dagelijks ondersteund door een jobcoach die zorgt voor een individuele loopbaanbegeleiding.

In 2022 voerde het team onderhoud en karwei net geen 8.000 opdrachten uit:

Verder hebben we een sterk administratief team dat eind 2022 uit 3 medewerkers bestond.