Huurders & Kandidaat-huurders

Kandidaat-huurders

Kandidatenbeheer

Sinds 2020 zijn kandidaat-huurders niet langer verplicht om hun inschrijving persoonlijk op het kantoor af te geven, inzendingen via e-mail of post worden ook aanvaard. Het is een eerste gevolg van de pandemie.

In 2020 werden 7 grote projecten met 361 appartementen, 46 seniorenwoningen en 2 aanpasbare appartementen in verhuring gebracht. Bijkomend organiseerden we, in de mate van het mogelijke, nog 39 kleinere verhuurdagen voor moeilijk verhuurbare panden. Een verhuurdag op het terrein geeft meestal een beter resultaat door de persoonlijke benadering van de kandidaat.

Voor 15 maart 2020 bezochten 3.910 kandidaten onze kantoren. Daarna was het inschrijvingskantoor permanent gesloten omwille van Corona, ook toewijzingen van woningen zijn toen tijdelijk stopgezet. Na een aantal weken lockdown werden de toewijzingen met mondjesmaat terug opgestart en op het einde van het jaar sloten we af met 1.590 kandidaten die een woning zijn gaan bekijken.

Wachtlijsten & nieuwe contracten

Eind december 2020 stonden in totaal 27.481 kandidaten op de wachtlijst, waarvan 23.758 externe kandidaten. Ondanks de tijdelijke lockdown in het voorjaar en de gewijzigde inschrijvingsmethode, schreven er zich uiteindelijk in 2020 nog 3.537 kandidaten in op de wachtlijst, waarvan 2.902 externe kandidaten (totaal aantal inschrijvingen 2019: 3.616).

Ondanks de moeilijke periode waarin we vorig jaar vertoefden, zijn er toch nog 2.244 kandidaten uitgenodigd om een sociale woning te gaan bekijken. 938 of 42% hiervan namen een optie op de aangeboden woning.

Huurdersadministratie

Bezoekers kantoren

In totaal ontvingen onze acht huurderskantoren in de drie maanden dat ze open waren 9.404 bezoekers, waarvan er 1.802 op afspraak kwamen. Kantoren Luchtbal, Linkeroever en Kiel zijn de meest bezochte kantoren. De communicatie verliep grotendeels telefonisch en digitaal, een meer dan verdubbeling van het aantal inkomende e-mails (23.637 in 2020) is daar het beste bewijs van. Verder wijzigde begin 2020 een deel van de huurwetgeving zoals opgenomen in het Kaderbesluit Sociale Huur (sinds 2021 hernoemd naar Besluit bij Vlaamse Codex Wonen). Voornaamste wijzigingen situeerden zich in: een nieuwe huurprijsberekening (+ energiecorrectie), het verschil tussen huurder en bijwoner, regels rond ontbinding van rechtswege na overlijden laatste huurder, strengere regels rond eigendom en voorrangsregels mutatie rationele bezetting.

In 2020 zijn de administratieve diensten Huurdersadministratie en Kandidatenbeheer begonnen met het digitaliseren van alle huurders- en kandidatendossiers, een oefening die eind 2020 nog niet afgerond was.

Specifieke toewijzingen

De Vlaamse Wooncodex bepaalt voor een deel de toewijzingen aan specifieke doelgroepen. 5% van alle jaarlijkse toewijzingen mogen gebeuren aan drie doelgroepen:

In totaal gebeurden 27 verhuringen, respectievelijk 12, 10 en 5 aan bovenstaande doelgroepen.

Gemeentelijk toewijzingsreglement

Naast de reguliere verhuringen waren er een deel verhuringen conform de bepalingen van het Gemeentelijk toewijzingsreglement (GTR). Deze verhuringen voorzien in de woonbehoeften van specifieke doelgroepen.

In 2020 gebeurden volgende toewijzingen:

BewonersgroepAantal
Transitbewoners (art. 8 GTR) 
Aangepaste woningen voor senioren (art. 5 GTR)
Mantelzorg 
Voorrang wonen in gemeente
2
36 (13 intern en 23extern)
4 (1 intern en 3 extern)
340 (14 intern en 326 extern)
Vertrokken huurders

703 huurders verlieten Woonhaven:

Daarnaast werden er 561 contracten beëindigd doordat de huurder intern muteerde, 33 huurders verlieten na een opzeg door Woonhaven spontaan de woning en bij 45 huurders kwam het tot een gedwongen vertrek na tussenkomst van de rechtbank.

Sociale Dienst

Het patrimonium wordt verdeeld onder de sociaal assistenten waardoor elke wijk zijn verantwoordelijke sociaal assistent heeft. Daarbij wordt er zowel ingezet op individueel als op collectief vlak. Voor heel concrete individuele dossiers heeft de sociaal assistent een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde diensten waar hij naar kan doorverwijzen. Gezien de veelheid aan opdrachten is het belangrijk om de verschillende rollen en de belangen van de huurder, andere bewoners van Woonhaven af te wegen en met elkaar te verzoenen. 

De vermaatschappelijking van de zorg

Jaar na jaar zien we een stijging van de zorgnood. Bij 18% van de nieuwe huurovereenkomsten in 2020 is er bij aanvang een vorm van begeleiding of opvolging nodig; als we enkel de nieuwe huurders nemen die voor de eerste keer sociaal huren, stijgt de zorgnood naar 28%. Algemeen merkt de sociale dienst ook stijgende zorgbehoeften bij zittende huurders, wat verklaard kan worden door verschillende maatschappelijke tendensen zoals onder meer de stijgende huurprijs op de private huurmarkt, de toeleiding van doelgroepen waarvoor geen betaalbaar woonalternatief is en de vermaatschappelijking van de zorg.

Bij 18% van de nieuwe huurovereenkomsten in 2020 is er bij aanvang een vorm van begeleiding of opvolging nodig; als we enkel de nieuwe huurders nemen die voor de eerste keer sociaal huren, stijgt de zorgnood naar 28%.

Voor preventie van uithuiszetting van zittende huurders is er de samenwerking Centrum Algemeen Welzijn (CAW – preventieve woonbegeleiding), het ALERT-team voor complexe situaties en het SseGa-project. De samenwerking met deze partners zorgt voor de nodige ondersteuning van kwetsbare huurders. Het SseGa-project kan rekenen op financiële steun van zowel Vlaanderen als de stad Antwerpen.

Acties tijdens de lockdown 

Ook tijdens de lockdown bleef de sociale dienst actief. Meer dan ooit hadden onze huurders nood aan ondersteuning. Die ondersteuning gebeurde via ganggesprekken, wandelingen in de buurt en/of schermgesprekken. We hebben als team bijzonder gefocust op kwetsbare groepen zoals senioren, alleenstaanden, extra grote gezinnen en huurders met een bijzondere zorgnood. Omdat er minder werd verhuurd konden we tijd vrijmaken om deze huurders zo veel mogelijk te contacteren. In totaal werden 10.679 huurders persoonlijk gecontacteerd in het kader van acties tijdens de lockdown. Door de samenwerking met ELZA (eerstelijnszorg Antwerpen) konden we daarnaast ook 460 huurders die besmet waren met corona actief ondersteunen.