Op de werkvloer

Personeel

In 2021 stelde Woonhaven Antwerpen gemiddeld 275 VTE (voltijdsequivalenten) te werk. Op 31 december 2021 waren er 292 medewerkers of 275,2 VTE effectief in dienst. Het aantal VTE is gestegen ten opzichte van 2020 (gemiddeld 266,7).

2021 startte zoals 2020 eindigde, met thuiswerk waar mogelijk, techniekers die nog steeds met hun dienstwagen naar huis reden om zo ’s ochtends rechtstreeks naar hun eerste afspraak te gaan, aandacht voor mentaal welzijn en het onderhouden van de binding van de medewerkers met de organisatie.

Merci voor de peper in uw gat
Op Topcollegadag kreeg iedere medewerker een kruidige verrassing in de bus. Dit kaartje werd vergezeld met zaadjes van 3 verschillende soorten kruiden die je zowel binnen als buiten kan kweken.

Daarnaast hebben we ook een aantal projecten gerealiseerd op gebied van personeel. Zo werd er een nieuw preventief alcohol- en drugsbeleid gelanceerd in samenwerking met het CPBW en de preventieadviseur. Verder is er met de vakbonden samengewerkt rond het Arbeidsreglement dat een update heeft gekregen. Hierbij stond vereenvoudiging en actualisatie centraal, inhoudelijk werd er niets veranderd. Het proefproject niet-tikken werd ook verlengd en er zijn ook onderhandelingen gestart voor het uitwerken van een beleid rond flexibel werken. Er wordt voorzien hiermee in het najaar van 2022 te landen.

In 2018 zijn we binnen Woonhaven ook gestart met functieclassificatie en functieweging. Dit was een nieuw project met toen de belofte om dit in 2020 te actualiseren. Door corona heeft het pas in de tweede helft van 2020 zijn start gekend en hebben we het uiteindelijk in 2021 kunnen afronden. Een aantal discrepanties werden aangepast en een aantal nieuwe functies werden toegevoegd.

In oktober zijn we als Woonhaven ook voor het eerst sinds de pandemie opnieuw kunnen samen komen. Op deze personeelsvergadering werd er teruggeblikt op 2020 & 2021, werden alle nieuwe collega’s nog eens voorgesteld en werd een stand van zaken gegeven rond de Antwerpse woonmaatschappij. Als kers op de taart werden de collega’s bedankt voor het harde werk van het afgelopen jaar in de vorm van consumptiecheques en stond er ’s avonds een leuke barbecue op de planning.

Preventie

In 2021 is er samen met Mensura als externe preventiedienst verder gestreefd naar een optimalisatie van de medische onderzoeken, is er een bedrijfsrondgang met de externe preventieadviseur gebeurd en op basis van de bevindingen de nodige actieplannen opgesteld. Dit zal in 2022 nog verder uitgewerkt worden. Verder werden de risico’s per werkpost met Mensura besproken en indien nodig aangepast. 

Er werd door de preventieadviseur een jaaractieplan opgesteld voor 2022 dat uitvoerig besproken werd met het CPBW, dat dit vervolgens goedkeurde.
Een inventarislijst van de SDS fiches werd samengesteld die de werknemers kunnen raadplegen indien er gewerkt moet worden met chemische agentia.

De preventieadviseur heeft een procedure aankoop en indienststelling opgesteld voor arbeidsmiddelen, PBM’s en chemische agentia. Er werden eveneens diverse risicoanalyses voor werken met arbeidsmiddelen opgemaakt. De inventarisatie, indienststellingen en risicoanalyses van arbeidsmiddelen zullen ook in de loop van 2022 nog verder uitgevoerd worden. 
Voor diverse functies werden Taakrisicoanalyses opgesteld om de risico’s per functie in kaart te kunnen brengen om hiervoor de gepaste preventiemaatregelen te kunnen treffen.

De personeelsdienst, de preventieadviseur en het CPBW hebben samen de 2de pijler van het Alcohol- en drugsbeleid uitgewerkt. Dit werd ondertussen ook reeds opgenomen in het arbeidsreglement. 

Verder heeft de interne preventieadviseur de nodige jaarlijkse bijscholingen gevolgd.

Er gebeurden in 2021 zestien arbeidsongevallen die geleid hebben tot een tijdelijke ongeschiktheid van samengeteld driehonderd vierenveertig kalenderdagen. Er waren acht ongevallen op de weg van en naar het werk, waarvan één met de fiets, die samen leidden tot een ongeschiktheid van honderd zevenenzestig kalenderdagen. Naast deze ongevallen waren er vijf ongevallen die niet tot arbeidsongeschiktheid voor de slachtoffers hebben geleid.

In het kader van COVID-19 werden er vele maatregelen getroffen zoals het bedelen van mondmaskers, het plaatsen van handgels, ontsmetting van materialen en burelen, richtlijnen waar lopen en 1,5 meter afstand bewaren en tal van andere sensibiliseringsacties. Deze worden in periodieke rondgangen opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Er werden CO2-meters geplaatst en procedures voor isolatie en quarantaine werden voortdurend opgevolgd en aangepast.