Voorwoord

Fons Duchateau
Fons Duchateau
voorzitter Woonhaven Antwerpen
namens de Raad van Bestuur

Hoe kunnen we naar 2020 terugkijken zonder het te veel te hebben over corona? Dat vroegen we ons af bij de opmaak van dit jaarverslag. En het antwoord daarop was zo voor de hand liggend dat we het bijna niet zagen: laat ons focussen op wat onze medewerkers elke dag doen, ongeacht welke pandemie er ook heerst.

Ja, 2020 is op veel vlakken een atypisch jaar geweest. Half maart sloten we onze huurderskantoren en inschrijvingskantoor en schakelden we over op een digitale en telefonische dienstverlening. Gedurende twee maanden vonden er geen nieuwe inhuringen plaats en ook reparaties bij bewoners zijn lange tijd beperkt geweest tot alleen het hoogstnodige. Van onze medewerkers hebben we de meest extreme vormen van flexibiliteit gevraagd. We zijn altijd als organisatie blijven werken, wat betekent dat heel wat medewerkers de niet vanzelfsprekende opdracht kregen om toch fysiek contact te houden met heel wat andere mensen. Vanzelfsprekend zorgden we voor alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen, maar het was en is nog steeds niet evident. Maar ook voor wie thuiswerkte, was en is het niet evident. Het aanpassen aan een nieuwe digitale omgeving, het creëren van een eigen werkruimte thuis, het fysiek loskomen van je werkplek … het was niet voor iedereen even gemakkelijk. Elk jaar bedanken we ons personeel in dit voorwoord, dit jaar is het voor ons als Raad van Bestuur de kernboodschap van deze tekst.

Als organisatie hebben we heel het jaar door op verschillende manieren het contact behouden.

Ook voor onze bewoners bracht 2020 heel wat uitdagingen. Als organisatie hebben we heel het jaar door op verschillende manieren het contact behouden. Los van onze normale, maar nu digitale werking, waren er extra initiatieven. Denk maar aan duizenden telefoons naar alle kwetsbare en/of oudere bewoners. De lockdownconcerten voor onze gebouwen. Paas- en Sinterklaasacties naar onze jongste bewoners. De extra communicatie-acties rond de coronamaatregelen. We hebben van onze bewoners en kandidaat-bewoners verwacht om ons meer op digitale manier te contacteren, een stap die veel mensen gezet hebben. Tegelijkertijd zijn we met onze sociale dienst blijven inzetten op begeleiding van wie het nodig had. We willen dan ook al onze welzijnspartners extra bedanken voor alle inspanningen die ook zij in 2020 hiervoor hebben geleverd.

En ondanks de vertragingen die corona veroorzaakte in de bouwsector, zijn we ook op ons patrimonium blijven inzetten. We leverden 320 nieuwe woningen op en ondertussen zetten we ook sterk in op de renovatie en het onderhoud van onze bestaande woningen. Dat allemaal met oog voor architectuur, duurzaamheid en de omgeving waarin we bouwen. Op deze nieuwe website, die we lanceerden in november, vindt u trouwens een overzicht van al onze grote bouwprojecten en ons volledig patrimonium.

We zetten in 2020 ook extra in op een aantal processen. Zo startten we tijdens het jaar met verhuisbegeleiders die erop toezien dat bewoners correct verhuizen, zonder schade te berokkenen aan het nieuwe gebouw of te sluikstorten. Eind 2020 evalueerden we dat project positief, we gaan hiermee verder. Achter de schermen zijn we gestart met het digitaliseren van al onze klantendossiers, waardoor we gemakkelijker informatie kunnen raadplegen maar ook huurders de kans kunnen geven om in de toekomst mee zelf hun dossier op te volgen. En we waren als organisatie al langer voorloper in onze sector als het gaat over het opsporen van eigendommen in het buitenland, in 2020 gingen we hiervoor in zee met een paar nieuwe partners, met goede resultaten.

Onder meer ons goed financieel beleid, maar ook voor het informeren van onze bewoners en partners kregen we van de Vlaamse visitatiecommissie zeer goed op ons visitatierapport.

Financieel sloten we 2020 af met een verlies van 949.401 euro. Dat is minder dan verwacht en komt door het voeren van een gezond financieel beleid waarbij we voldoende marge nemen in onze begroting, een daling van een aantal kosten door corona en het effect van de nieuwe huurprijsberekening die sinds 2020 van kracht is. Onder meer ons goed financieel beleid, maar ook voor het informeren van onze bewoners en partners kregen we van de Vlaamse visitatiecommissie zeer goed op ons visitatierapport. Maar ook op alle 15 andere criteria kregen we goed, waarmee we beter doen dan in 2013. Het toont aan dat we de voorbije jaren als bestuur de juiste keuzes hebben gemaakt.

Tot slot kijken we ook al even vooruit. In de loop van 2020 werd duidelijk dat tegen 2023 er in elke gemeente één woonactor actief moet zijn op het vlak van sociaal wonen. Vanzelfsprekend gaan we als Woonhaven hier heel actief aan meewerken, om zo een nieuw en vooral klantgericht verhaal te schrijven over sociaal wonen in Antwerpen.