Privacy

Bij welke organisatie vraagt Woonhaven gegevens over (kandidaat-)huurders op?

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen en eigendomshistoriek (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 + Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven, informatie over handelingsbekwaamheid en bewindvoering (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014), pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016) en werkloosheid (Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands:  persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) (Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)
 • OCMW van de Stad Antwerpen en de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale woning en ABC : persoonsgegevens rond bestaansmiddelen, binnen-en buitenlandse inkomsten en uitkeringen, gegevens rond verblijfsstatuut en gezinssamenstelling met het oog op bestrijding van fraude ( beraadslaging nr 18/077 van 5 juni 2018 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid)

Aan welke organisatie geeft Woonhaven gegevens van (kandidaat-)huurders?

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)
 • Huizen van het Nederlands (Atlas Antwerpen): gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Antwerpen: woninggegevens van Antwerpse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK), persoonsgegevens van kandidaten en hun partner om een huursubisidie te krijgen. (beraadslaging VTC nr 8/2015 van 25 maart 2015).
 • OCMW van de Stad Antwerpen en de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale woning en ABC : persoonsgegevens rond bestaansmiddelen, binnen-en buitenlandse inkomsten en uitkeringen, gegevens rond verblijfsstatuut en gezinssamenstelling met het oog op bestrijding van fraude ( beraadslaging nr 18/077 van 5 juni 2018 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid)

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, natuurlijk. Dat moet je wel schriftelijk doen. 

Stuur dan een e-mail of een brief. In jouw brief of e-mail zeg je je naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en je vraagt of je jouw informatie wilt bekijken.
Contacteer ons via privacy@woonhaven.be of stuur een brief naar Woonhaven Antwerpen, tav Juridische Dienst, Jan Denucéstraat 23,2020 Antwerpen.

Meer informatie over privacy?

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Havenlaan 88
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be
http://vtc.corve.be/machtigingen.php   

Een openbaar register inkijken waarin staat welke organisaties gegevens verzamelen:
Gevensbeschermingsautoriteit
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/