Financiën

We sluiten ons boekjaar af met een balanstotaal van € 1.046.234.807 en een verlies van 4.892.972 euro.

De sociale netto huurprijzen, welke het grootste deel van de omzet bepalen, liggen op eenzelfde niveau als voorgaand boekjaar. 1,2% van deze opbrengst diende in waardevermindering te worden opgenomen. Bedrijfssubsidies en vergoedingen/recuperaties van huurders bleven eveneens stabiel.

In 2021 werden, net als in 2020, een aantal wooneenheden en een restgrond verkocht. De meerwaarde bedraagt 2,7 miljoen euro.

De onderhoud en de werkingsmiddelen zijn beperkt gestegen. We hebben ingezet op verbetering van en milieu- en energiebewuste aanpassingen aan onze gebouwen. De gewone onderhouds- en herstelwerken zijn gedaald ten opzichte van 2020.

De rente op leningen verminderen met bijna 20%. Dit is het gevolg van FS3-leningen met een negatieve rente 1% als vorm van subsidie. De rentes van oudere leningen worden jaarlijks kleiner door hun aflossing.

Bij de niet kaskosten hebben we 3,3 miljoen euro onder de voorzieningen moeten opnemen voor het herstelplan van de pensioenfondsen, dat in 2022 zal worden opgenomen na goedkeuring van de FMSA.

De reguliere afschrijvingskost van materiële vaste activa stijgt met 2,4% (0,8 miljoen), volledig te benoemen onder MVA patrimonium. De uitzonderlijke afschrijving van 2,1 miljoen euro in 2021 betreft ongeveer 20 lopende projecten in opbouw waarvan de nettoboekwaarde bij start van het project, gespreid over hun bouwperiode worden opgenomen.

Tot slot zijn onze FIGI-cijfers (Financiële gezondheidsindex) 2021 opnieuw goed tot zeer goed, een quasi dezelfde score als voor 2020.  Woonhaven kreeg met 32 punten opnieuw de hoogste score 5+ inzake kredietwaardigheid volgens de voorwaarden van de VMSW. Dit betekent dat onze vrije cashflow samen met de investeringscashflow voor de komende jaren voldoende reserves heeft om verder te bouwen aan het doel van onze missie, met name het bouwen, renoveren en in standhouden van ons patrimonium.

Het team Financiën werd in november meegenomen in het verhaal van de inkanteling van ABC. De werkzaamheden binnen de boekhouding van ABC werden grotendeels overgenomen door Woonhaven. Zo werden de huurbetalingen dagelijks opgevolgd, werd de volledige huurlastenafrekening uitgewerkt en tot slot ook de controle en afsluit van het boekjaar en jaarrekening van ABC. Er werd ook nauw samengewerkt met WoninGent om de splitsing goed te laten verlopen. In januari 2022 versterken twee ABC werknemers het team.