Uitstekend rapport van Vlaamse Visitatiecommissie

Recent ontvingen we het officiële rapport van de Vlaamse Visitatiecommissie. Die oordeelde dat wij als grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen onze maatschappelijke opdracht op een goede manier vervullen. Op alle 17 doelstellingen kregen we goed of zeer goed. Daarmee leveren we een beter rapport af dan 6 jaar geleden.

De Visitatieraad onderzoekt in opdracht van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele hoe goed de sociale huisvestingsmaatschappijen hun werk doen. In november 2019 ontving Woonhaven voor de tweede keer de commissie, een vorig bezoek dateert van 2013. Gedurende twee dagen spraken de commissieleden met tientallen medewerkers, huurders, partners en bestuursleden van Woonhaven. Op basis van die gesprekken en analyses van tientallen documenten kwamen ze tot hun positief oordeel. Op 15 operationele doelstellingen die de commissie bij Woonhaven onderzocht, kregen we het label ‘goed’. Twee operationele doelstellingen, namelijk het hebben van een goed financieel plan en de burgers snel en duidelijk informeren, op die onderdelen kregen we de kwalificatie ‘zeer goed’. In het vorige rapport van 2014 kreeg Woonhaven 19x de score goed en 3x de score voor verbetering vatbaar. Het verschil in aantal doelstellingen is te verklaren in het feit dat de Visitatieraad voor de tweede visitatieronde haar criteria heeft bijgesteld en een aantal heeft samengevoegd.

Het spreekt voor zich dat Woonhaven bijzonder opgetogen is met dit resultaat. ‘De afgelopen jaren hebben we heel wat inspanningen geleverd op vlak van leefbaarheid en op vlak van financiële leefbaarheid, onderdelen waar we in 2014 minder goed op scoorden’, aldus Fons Duchateau, voorzitter van Woonhaven Antwerpen. ‘Tegelijkertijd zijn we ook blijven inzetten en investeren in ons sociaal beleid, in ons patrimonium en in onze klantgerichtheid. Al die inspanningen van ons bestuur en onze 290 medewerkers vertalen zich in dit mooi resultaat. Ik wil dan ook al onze medewerkers bedanken voor hun inspanningen en het geleverde werk, zij zijn de grote motor achter dit rapport.’

Heel concreet veranderde Woonhaven sinds de vorige visitatie haar operationele werking. Na een besparingsoperatie in 2013 voerde de maatschappij een strikt kostenbeleid in om de terugvallende inkomsten op te vangen. Door de gemiddelde lagere inkomens in Antwerpen, zijn de huurinkomsten ook lager, terwijl Woonhaven volop investeert in haar patrimonium. Dat spanningsveld blijft een moeilijke evenwichtsoefening, maar de inspanningen die Woonhaven levert worden erkend met zelfs een kwalificatie ‘zeer goed’ als het gaat over onze financiële planning. Rond leefbaarheid kwam er een concrete visie en werden er extra mensen en middelen vrijgemaakt om hierop in te zetten:

Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal aandachtspunten geformuleerd door de visitatiecommissie. De verschillende aanbevelingen die de visitatiecommissie deed met betrekking tot het doelgroepenbeleid, leegstandsbeheer, klantenbeheerssysteem en dienstverlening van de liften in hoogbouw worden zeker ter harte genomen. ‘Ondertussen zijn we al 9 maanden verder en hebben verschillende van die aanbevelingen een plaats gekregen in onze strategische planning voor de komende maanden en jaren. Meer zelfs, een aantal zaken zijn we al volop mee bezig. Zo is sinds het voorjaar een nieuw, strenger liftencontract van kracht wat de service naar onze huurders moet verhogen. En ons klantenbeheersysteem wordt momenteel gedigitaliseerd zodat onze klanten in de toekomst zelf mee hun dossier kunnen beheren’, zegt Duchateau.

Nu is het even tijd om te genieten van dit rapport. ‘Het zijn zware maanden geweest voor iedereen, maar dit is een fijne opsteker in deze moeilijke coronatijden. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag, als we er nog niet mee bezig zijn, maar nu gaan we even genieten van dit rapport’, besluit Duchateau.

Het volledige rapport vind je terug op de website van Wonen Vlaanderen.