Extra regels voor zowel nieuwe als zittende huurders

Sinds 1 januari 2023 ben je als sociale huurder verplicht om jezelf in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB. Ook verhoogt de taalkennisvereiste van het Nederlands van niveau A1 naar niveau A2 voor alle nieuwe huurders.

Verplichte inschrijving VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Zo willen we jouw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont. Het gaat dus ook over huismoeders & huisvaders die bewust niet gaan werken.

Wat is de nieuwe verplichting?
Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB. 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?
Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Tegen wanneer moet ik me inschrijven bij de VDAB?

Hoe moet ik me inschrijven bij de VDAB?

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf bij de VDAB?

Heb je vragen over deze verplichting?

Strengere taalkennisvereiste

Nederlands spreken is een belangrijke stap om goed te kunnen samenleven met je buren. Als sociale huurder heb je daarom de plicht om Nederlands te kunnen.

Ben je een nieuwe sociale huurder sinds 1 januari 2023? 
Dan moet je minimum taalniveau A2 hebben, twee jaar nadat je effectief bij ons woont.

Was je al sociale huurder vóór 1 januari 2023?
Dan zijn de oude regels van toepassing, afhankelijk van wanneer je bij ons kwam wonen.

Wat als ik na de wettelijke termijn nog niet het juiste taalniveau heb behaald?

Heb ik recht op een vrijstelling op de taalverplichting?

Heb ik recht op uitstel voor de taalverplichting?